ماموریت و چشم انداز

ماموریت :

پوریا کانتین بین الملل مأمورت خود را ارائه خدمات مشاوره ای رایگان وکمک به ارتقای سطح کیفی و توسعه طراحی و ساخت و تامین انواع کانکس و کاراوان و خانه های پیش ساخته در پروژه های مختلف داخلی و خارجی قرارداده است .

چشم انداز :

کسب جایگاه نخست در صنعت پیش ساخته کشور، گسترش بازارهای جدید در داخل کشور، دستیابی به رقم ۲۰% صادرات از کل فروش،