مدارس پیش ساخته

انواع مدارس پیش ساخته و فضاهای آموزشی بصورت یک , دو ,سه , چهار و پنج کلاسه دارای خانه معلم و دفتر کار در ابعاد مختلف اجرا شده جهت مدارس روستایی و واحدهای آموزشی دانشگاهها و موسسات عالی