کانکس 10 متری دواتاقه دارای با دو درب داخلی وآبدارخانه و سرویس بهداشتی در پاگرد وسط و یک درب خارجی