کانکس 10 متری سالنی دارای سرویس بهداشتی و آبدارخانه اوپن