کانکس 10 متری سه اتاقه دارای ۳ درب خارجی بصورت مجزا