کانکس 10 متر دو اتاقه با یک درب داحلی و یک درب خارجی