کانکس 12 متری خوابگاهی بصورت دواتاقه دارای با دو درب داخلی و آبدارخانه در پاگرد وسط و یک درب خارجی