کانکس 12 متری دواتاقه دارای با دو درب داخلی و سرویس بهداشتی و آبدارخانه در پاگرد وسط و یک درب خارجی