کانکس 12 متری دواتاقه دارای با دو درب داخلی وآبدارخانه در پاگرد وسط و یک درب خارجی