کانکس 12 متری سه اتاقه با دودرب داخلی و یک درب خارجی