کانکس 4 متری بصورت سالنی دارای آبدارخانه اوپن و سرویس بهداشتی با درب بیرونی