کانکس 4 متری بصورت سالنی دارای سرویس بهداشتی و آبدارخانه اوپن