کانکس 6 متری بصورت دو اتاقه با دو درب داخلی و آبدارخانه اوپن در وسط و یک درب خارجی