کانکس 6 متری سالنی دارای سرویس بهداشتی و آبدارخانه