کانکس 8 متری سالنی دارای سرویس بهداشتی و آبدارخانه اوپن