اتاق بستری کانکس بیمارستانی

مجتمع بیمارستانی به ابعاد 180 مترمربع دارای اتاق های بستری به همراه تخت مریض و سایر تجهیزات

سایر محصولات

توضیحات

مجتمع بیمارستانی به ابعاد 180 مترمربع دارای
اتاق های بستری به همراه تخت مریض و سایر تجهیزات