اجرای شاسی و پل ریزی های کف و جوشکاری ها

اجرای شاسی اصلی کانکس ها از تیرآهن و پل ریزی ها از قوطی پروفیل ها با مقاطع چهارگوش، به روش جوشکاری با CO2 پس از چربی گیری و زنگ زدایی سطوح پروفیل ها و متریال مصرفی، بصورت یکپارچه و استاندارد با رعایت کامل مسایل ایمنی

سایر محصولات

توضیحات

اجرای شاسی اصلی کانکس ها از تیرآهن و پل ریزی ها از قوطی پروفیل ها با مقاطع چهارگوش
به روش جوشکاری با CO2 پس از چربی گیری و زنگ زدایی سطوح پروفیل ها و متریال مصرفی
بصورت یکپارچه و استاندارد با رعایت کامل مسایل ایمنی