جوشکاری و ساخت اسکلت کانکس در خط تولید

ساخت اسکلت کانکس 3*10 متر در مرحله جوشکاری ها و سنگ کاری اتصالات

سایر محصولات

توضیحات

ساخت اسکلت کانکس 3*10 متر در مرحله جوشکاری ها و سنگ کاری اتصالات