خط تولید انواع کانتینر

تولید انواع کانتینر های یک و چندجداره بصورت استاندارد دریایی یا انبار
به ابعاد 10، 20، 40 فوت با تعبیه یراق آلات و درب مخصوص
با اجرای رنگامیزی ساده و اپوکسی و دریایی

سایر محصولات

توضیحات

تولید انواع کانتینر های یک و چندجداره بصورت استاندارد دریایی یا انبار
به ابعاد 10، 20، 40 فوت با تعبیه یراق آلات و درب مخصوص
با اجرای رنگامیزی ساده و اپوکسی و دریایی