مرحله بارگیری از مراحل نصب مجتمع های پیش ساخته

جابجایی و قرار دادن قطعات یک مجتمع پیش ساخته توسط جرثقیل دکل بلند
جهت نصب در محل صعب العبور جهت تریلر

سایر محصولات

توضیحات

جابجایی و قرار دادن قطعات یک مجتمع پیش ساخته توسط جرثقیل دکل بلند
جهت نصب در محل صعب العبور جهت تریلر