نمای بیرونی کانکس های حفاری

کانکس های حفاری به طول 11.380 و عرض 2.90 با استاندارد NIDC
دارای شاسی مخصوص و گارد سرشاسی مربوطه

سایر محصولات

توضیحات

کانکس های حفاری به طول 11.380 و عرض 2.90 با استاندارد NIDC
دارای شاسی مخصوص و گارد سرشاسی مربوطه