کاراوان چرخدار دو محوره 2.5*6 متر بصورت دواتاقه

کاراوان چرخدار به ابعاد 250*600 سانتیمتر بصورت دو اتاقه با دودرب خارجی
دارای سیستم چرخ بصورت دو محوره با مالبند متحرک و پلکان مربوطه

سایر محصولات

توضیحات

کاراوان چرخدار به ابعاد 250*600 سانتیمتر بصورت دو اتاقه با دودرب خارجی
دارای سیستم چرخ بصورت دو محوره با مالبند متحرک و پلکان مربوطه