کانتینتر دکل حفاری

اجرای کانتینر های استاندارد دکل حفاری بصورت ضدانفجار با اجرای
سیستم فشار معکوس جهت جلوگیری از نفوذ گاز به داخل کابین

توضیحات

اجرای کانتینر های استاندارد دکل حفاری بصورت ضدانفجار با اجرای
سیستم فشار معکوس جهت جلوگیری از نفوذ گاز به داخل کابین