کانکس آشپزخانه صنعتی به طول 6 متر

کانکس آشپزخانه صنعتی با اجرای کابینت بندی از جنس استیل نگیر و
صفحه روی آن از سنگ کورین با اجرای کف از ورق آلومینیوم آجدارو
اجرای پوشش های مخصوص اسکلت برای جلوگیری از پوسیدگی
اجرا شده جهت دکل نفتی بروی خلیج فارس

سایر محصولات

توضیحات

کانکس آشپزخانه صنعتی با اجرای کابینت بندی از جنس استیل نگیر و
صفحه روی آن از سنگ کورین با اجرای کف از ورق آلومینیوم آجدارو
اجرای پوشش های مخصوص اسکلت برای جلوگیری از پوسیدگی
اجرا شده جهت دکل نفتی بروی خلیج فارس