کانکس خدماتی به طول 4 متر

کانکس خدماتی سالنی به طول 4 متر
جهت ارائه پذیرایی و نذری در مسیر پیاده روی نجف به کربلا در مراسم اربعین

سایر محصولات

توضیحات

کانکس خدماتی سالنی به طول 4 متر
جهت ارائه پذیرایی و نذری در مسیر پیاده روی نجف به کربلا در مراسم اربعین