کانکس خونگیری نصب بروی کفی تریلر

کانکس خونگیری و پزشک بصورت سیار ، نصب شده بروی کفی تریلر به ابعاد 2.5*12 متر
بصورت 3 اتاقه، اتاق پزشک، اتاق خونگیری و سالن انتظار و پرستار

سایر محصولات

توضیحات

کانکس خونگیری و پزشک بصورت سیار ، نصب شده بروی کفی تریلر به ابعاد 2.5*12 متر
بصورت 3 اتاقه، اتاق پزشک، اتاق خونگیری و سالن انتظار و پرستار