کانکس سرویس بهداشتی دو کابینه

کانکس سرویس بهداشتی دارای دو کابین توالت و دستشویی با دودرب مجزا
با کف از ورق آجدار آلومینیوم و سنگ توالت

سایر محصولات

توضیحات

کانکس سرویس بهداشتی دارای دو کابین توالت و دستشویی با دودرب مجزا
با کف از ورق آجدار آلومینیوم و سنگ توالت