کانکس مدرسه چند کلاسه

کانکس مدرسه روستایی به طول های 6 و 12 متر بصورت یک و چند کلاسه
با اجرای نیمکت ها و سایر ملزومات با کف فلزی مقاوم

سایر محصولات

توضیحات

کانکس مدرسه روستایی به طول های 6 و 12 متر بصورت یک و چند کلاسه، با اجرای نیمکت ها و سایر ملزومات با کف فلزی مقاوم