کانکس 3*6 متر سالنی نصب بروی سکوی دریایی

کانکس 3*6 متر بصورت سالنی دارای تجهیزات
با رعایت استانداردهای نصب بروی دکل نفتی در سکوهای دریایی

سایر محصولات

توضیحات

کانکس 3*6 متر بصورت سالنی دارای تجهیزات
با رعایت استانداردهای نصب بروی دکل نفتی در سکوهای دریایی